Specjalność chemia materiałów dla nowoczesnych technologii - II stopień studiów

2015-02-25
Co to za studia

Chemia materiałów dla nowoczesnych technologii oferuje szkolenie w zaawansowanych metodach określania właściwości kryształów, takich jak rentgenografia strukturalna, detekcja przemian fazowych, spektroskopia admitancyjna, mikroskopia elektronowa, metody magnetyczne, EPR ciała stałego i obserwacja monokryształów w świetle spolaryzowanym. Studia na specjalności materiałowej pozwolą Ci zapoznać się z metodami syntezy ferroelektryków, luminoforów, koloidów metalicznych i ich stabilizacją jako katalizatorów, materiałów magnetycznych i ciekłych kryształów. Będziesz mógł dowiedzieć się, jakie są wymagania stawiane nowym materiałom w nanoelektronice, medycynie i fotonice. Prezentowane są specjalne zastosowania materiałów w technice.

Co oferujemy

Absolwenci studiów magisterskich uzyskują stopień magistra chemii. Program studiów obejmuje zarówno przedmioty z dziedziny chemii i nauk pokrewnych na poziomie zaawansowanym, np. fizyko-chemię ciała stałego, metody pomiarowe ciała stałego oraz projektowanie i praktyczną syntezę nowych materiałów.

Co po studiach

Po ukończeniu specjalności Chemia materiałów dla nowoczesnych technologii będziesz posiadał zaawansowaną wiedzę z zakresu projektowania, wytwarzania, charakteryzacji i możliwości zastosowań materiałów w różnej formie: mono- i polikryształów, kompozytów, ciekłych kryształów, nanomateriałów i polimerów. Możesz podjąć pracę w laboratoriach i w przedsiębiorstwach wykorzystujących współczesne technologie. Będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w instytucjach badawczych i laboratoriach diagnostycznych. Absolwenci tej specjalności mogą pracować w różnych dziedzinach przemysłu i na wyższych uczelniach wymagających zaawansowanej wiedzy i umiejętności w dziedzinie chemii materiałowej.


Specjalność chemia materiałów dla nowoczesnych technologii - dodatkowe informacjeOpiekun specjalności: prof. dr hab. Grażyna Bator

W ramach bloków specjalnościowych studenci realizują następujące przedmioty:
  • Zastosowania materiałów chemicznych
  • Wybrane zagadnienia z fizyki i chemii ciała stałego
  • Własności materiałów i metody badawcze

Program dydaktyczny specjalności jest realizowany przez pracowników następujących zespołów naukowych, w tych zespołach studenci mogą wykonywać swoje prace magisterskie:
  • Zespół materiałów luminescencyjnych (ZB-11a)
  • Zespół katalizy homogenicznej (ZB-12)
  • Zespół krystalografii (ZB-14)
  • Zespół ferroelektryków i ciekłych kryształów (ZB-20)
  • Zespół chemii i struktury heterocykli oraz ich sieci koordynacyjnych (ZB-17a)

» Plan studiów II stopnia
» Lista przedmiotów do wyboru

Data ostatniej modyfikacji: 2015-02-25 godzina: 22:00