Specjalność chemia fizyczna - II stopień studiów

2015-02-25
Co to za studia

Specjalizacja z chemii fizycznej ma na celu zapoznanie Ciebie z nowoczesnymi metodami fizykochemicznymi ważnymi w nauce o materiałach i oddziaływaniach molekularnych takich jak: metody dielektryczne w szerokim zakresie częstości pola pomiarowego, metody termiczne (kalorymetria, dylatometria), akustyka molekularna, pomiar masy cząsteczkowej metodą osmometryczną a także badania solwatochromii. Ćwiczenia obejmują również charakterystykę materiałów ciekłokrystalicznych metodami termicznymi, optycznymi (tekstury), jak również metodę pomiaru widm podczerwonych w świetle spolaryzowanym. Prowadzone są badania nieprzezroczystych próbek biologicznych za pomocą technik ATR. Ćwiczenia elektrochemiczne poświęcone są wyznaczaniu parametrów procesów elektrodowych, elektrokatalizie, procesom transportu i nowym materiałom elektrodowym. Prezentowane są również badania własności elektrycznych i mechanicznych tzw. materiałów „inteligentnych” ferroicznych - ferroelektryków i ferroelastyków - mających zastosowania w układach elektrooptycznych oraz jako elementy pamięci w komputerach.

Co oferujemy

Absolwenci studiów magisterskich uzyskują stopień magistra chemii. Studenci zapoznają się z całym spektrum metod badawczych i obsługą aparatury stosowanej przy oznaczaniu wielkości fizykochemicznych substancji w różnych stanach skupienia materii.

Co po studiach

Po ukończeniu specjalności Chemia fizyczna będziesz posiadał zaawansowaną wiedzę z zakresu pomiarów wielkości fizykochemicznych za pomocą szeregu metod eksperymentalnych oraz teoretycznych/obliczeniowych. Możesz podjąć pracę w laboratoriach naukowych i diagnostycznych, a także przedsiębiorstwach wykorzystujących zaawansowane metody fizykochemiczne, również w celach analitycznych (metody elektrochemiczne, spektroskopii podczerwonej i UV-VIS). Jako absolwenci tej specjalności możesz pracować w różnych dziedzinach przemysłu i na wyższych uczelniach wymagających zaawansowanej wiedzy i wszechstronnego przygotowania eksperymentalnego, w tym umiejętność samodzielnej pracy z aparaturą pomiarową.


Specjalność chemia fizyczna - dodatkowe informacjeOpiekun specjalności: prof. dr hab. Ryszard Jakubas

W ramach bloków specjalnościowych studenci realizują następujące przedmioty:
  • Praktyczne i teoretyczne podstawy pomiarów fizykochemicznych

Program dydaktyczny specjalności jest realizowany przez pracowników następujących zespołów naukowych, w tych zespołach studenci mogą wykonywać swoje prace magisterskie:
  • Zespół struktury i oddziaływań molekularnych (ZB-9)
  • Zespół elektrochemii (ZB-10)
  • Zespół ferroelektryków i ciekłych kryształów (ZB-20)

» Plan studiów II stopnia
» Lista przedmiotów do wyboru

Data ostatniej modyfikacji: 2015-02-25 godzina: 22:00