Chemia ogólna - program studiów

2012-12-20
I stopień studiów jest przeznaczony na zdobycie podstawowej wiedzy chemicznej w ramach następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia nieorganiczna, chemia organiczna, chemia analityczna, chemia kwantowa, podstawy spektroskopii molekularnej, krystalografia, technologia chemiczna i informatyka.

Studia II stopnia realizowane są w ramach specjalizacji wybranej zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami studenta. Tematy prac magisterskich są ściśle powiązane z profilem badawczym zespołów naukowych, przez co student ma możliwości uczestnictwa w pracach naukowych zespołu. Studenci studiów II stopnia chemii ogólnej wybierają jedną z następujących specjalizacji:

Chemia ogólna - plan studiów


Legenda:
W - Wykład, K - Konwersatorium, L - Laboratorium, S - Seminarium
E - Egzamin, Z - Zaliczenie
Pkt - punkty kredytowe ECTS

Studia I stopnia

1. Semestr
Przedmiot E/Z W K L S Pkt
Filozofia E 2 - - 1 4.0
Fizyka E 3 1 - - 5.0
Matematyka E 3 4 - - 9.0
Podstawy chemii Z 2 1 2 1 7.0
Szkolenie BHP Z 4 - - - -
Język angielski E min. 120 godz. - zalicz. do 6. semestru 5.0
Suma punktów ECTS      30.0
2. Semestr
Przedmiot E/Z W K L S Pkt
Biologia ogólna Z 2 - - - 1.0
Fizyka E 2 2 3 - 9.0
Informatyka Z 1 - 2 - 3.0
Matematyka E 3 2 - - 8.0
Podstawy chemii E 2 1 3 1 9.0
Suma punktów ECTS      30.0
3. Semestr
Przedmiot E/Z W K L S Pkt
Bezpieczeństwo w laboratorium E 1 - 1 - 2.0
Ergonomia i ochrona własności intelektualnych Z 1 - - - 1.0
Chemia analityczna Z 1 1 4 - 7.0
Chemia kwantowa E 1 - - 2 4.0
Chemia nieorganiczna Z 3 - 3 1 7.0
Informatyka E 1 - 1 - 3.0
Metody matematyczne w chemii E 1 1 - - 3.0
WF Z min. 60 godz. - zalicz. do 6. semestru 2.0
Suma punktów ECTS      29.0
4. Semestr
Przedmiot E/Z W K L S Pkt
Chemia analityczna E 1 1 4 - 7.0
Chemia nieorganiczna E 2 - 3 1 8.0
Chemia organiczna Z 3 - 5 1 9.0
Podstawy chemii środowiska Z 2 - - 1 3.0
Podstawy spektroskopii molekularnej E 1 - - 2 4.0
Suma punktów ECTS      31.0
5. Semestr
Przedmiot E/Z W K L S Pkt
Chemia fizyczna E 2 2 3 - 7.0
Chemia organiczna E 2 - 6 1 9.0
Metody fizykochemiczne E 2 - 3 - 5.0
Przedmioty do wyboru Z - - - - 6.0
Praktyka zawodowa Z zaliczenie do 6. semestru 3.0
Suma punktów ECTS      30.0
6. Semestr
Przedmiot E/Z W K L S Pkt
Biochemia Z 2 - - - 1.0
Chemia fizyczna E 2 3 3 - 7.0
Krystalochemia Z 1 - - 1 2.0
Technologia chemiczna E 2 - 2 - 3.0
Przedmioty do wyboru E - - - - 7.0
Seminarium licencjackie Z - - - 1 3.0
Egzamin licencjacki E - - - - 7.0
Suma punktów ECTS      30.0

Uwaga: w tabeli podano minimalną liczbę punktów ECTS do realizacji w ramach przedmiotów do wyboru. Na I stopniu studiów student musi zrealizować 60 godz. przedmiotów humanistycznych (łącznie z filozofią).

Lektorat z języka angielskiego oraz WF jest realizowany według własnego planu studenta.

Szkolenie biblioteczne i szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej - informacje o wymiarze godzin i sposobie ich realizacji zostaną podane na studenckiej tablicy ogłoszeń.


Studia II stopnia

1. Semestr
Przedmiot E/Z W K L S Pkt
Metody laboratoryjne

Specjalizacja: Chemia fizyczna
Specjalizacja: Chemia nieorganiczna
Specjalizacja: Chemia organiczna
Specjalizacja: Chemia materiałów dla nowych technologii
Specjalizacja: Fizyka chemiczna
Z - - 4 - 4.0
Przedmiot specjalizacyjny I

Specjalizacja: Chemia fizyczna
Specjalizacja: Chemia nieorganiczna
Specjalizacja: Chemia organiczna
Specjalizacja: Chemia materiałów dla nowych technologii
Specjalizacja: Fizyka chemiczna
E 2 - - 1 3.0
Chemia teoretyczna E 2 - - 2 6.0
Krystalografia E 2 - 2 - 5.0
Przedmioty do wyboru E/Z - - - - 12.0
Suma punktów ECTS      30.0
2. Semestr
Przedmiot E/Z W K L S Pkt
Przedmiot specjalizacyjny I

Specjalizacja: Chemia fizyczna
Specjalizacja: Chemia nieorganiczna
Specjalizacja: Chemia organiczna
Specjalizacja: Chemia materiałów dla nowych technologii
Specjalizacja: Fizyka chemiczna
Z 2 - 6 2 12.0
Przedmiot specjalizacyjny II

Specjalizacja: Chemia fizyczna
Specjalizacja: Chemia nieorganiczna
Specjalizacja: Chemia organiczna
Specjalizacja: Chemia materiałów dla nowych technologii
Specjalizacja: Fizyka chemiczna
E 2 - - 2 5.0
Modelowanie molekularne E 2 - 2 - 6.0
Przedmioty do wyboru E/Z - - - - 7.0
Suma punktów ECTS      30.0
3. Semestr
Przedmiot E/Z W K L S Pkt
Przedmiot specjalizacyjny I

Specjalizacja: Chemia fizyczna
Specjalizacja: Chemia nieorganiczna
Specjalizacja: Chemia organiczna
Specjalizacja: Chemia materiałów dla nowych technologii
Specjalizacja: Fizyka chemiczna
E 2 - - 1 7.0
BHP E 1 - - - 2.0
Wykłady monograficzne E 4 - - - 6.0
Pracownia magisterska Z - - 15 - 15.0
Suma punktów ECTS      30.0
4. Semestr
Przedmiot E/Z W K L S Pkt
Wykłady monograficzne E 2 - - - 3.0
Seminarium magisterskie Z - - - 2 5.0
Pracownia magisterska Z - - 10 - 12.0
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy E - - - - 10.0
Suma punktów ECTS      30.0

Uwaga: w tabeli podano minimalną liczbę punktów ECTS do realizacji w ramach przedmiotów do wyboru. Na II stopniu studiów student musi zrealizować 60 godz. zajęć laboratoryjnych w ramach przedmiotów do wyboru. Jeden z przedmiotów do wyboru realizowanych w semestrze 1. lub 2. musi kończyć się egzaminem.

Data ostatniej modyfikacji: 2012-12-20 godzina: 00:00