Specjalizacja chemia organiczna

2012-12-20
Kierownik specjalizacji: prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński

Program dydaktyczny specjalizacji chemia organiczna realizowany jest przez zakład dydaktyczny chemii organicznej (ZD-8), w skład którego wchodzą pracownicy dwóch zespołów naukowych:
  • Zespół chemii i stereochemii peptydów i białek (ZB-3)
  • Zespół chemii porfiryn i metaloporfiryn (ZB-6)
Kształcenie w ramach specjalizacji chemii organicznej ma na celu zapoznanie studentów zarówno z bardziej zaawansowanymi metodami syntezy organicznej (syntezy peptydów, związków heterocyklicznych, w tym porfiryn) i zastosowaniem metod spektroskopowych do badania struktury związków organicznych, jak też z problemami izolacji produktów naturalnych.

Wykłady, seminaria i ćwiczenia laboratoryjne poświęcone są przygotowaniu i przeprowadzeniu wieloetapowych syntez złożonych związków organicznych. Studenci zapoznają się ze sposobami wyszukiwania informacji o właściwościach związków organicznych i projektowaniu syntezy organicznej. Prowadzenie syntezy i charakteryzowanie kolejnych produktów pośrednich związane jest ze stosowaniem takich metod jak: synteza organiczna na nośniku stałym, praca w warunkach beztlenowych i bezwodnych, reakcje fotochemiczne, zastosowanie w syntezie katalizatorów (metale przejściowe) czy też mikrofal. Ponadto student zapoznaje się z chromatografią analityczną i preparatywną, szeregiem spektroskopii (IR, NMR, MS i MS/MS, UV-Vis, CD, fluorescencja), a także rentgenografią strukturalną. Prowadzone w ten sposób zajęcia rozszerzają zakres wiadomości zdobytych przez studentów w trakcie podstawowego kursu chemii organicznej i przygotowują ich do prac badawczych, wykonywanych w ramach pracy magisterskiej. Nabyte umiejętności stanowią podstawę dalszego samodzielnego kształcenia chemików, zapoznają z bogatą literaturą specjalistyczną i różnorodnymi technikami analitycznymi.

W ramach specjalizacji studenci oprócz wiedzy teoretycznej nabywają umiejętność samodzielnej obsługi podstawowych spektrometrów, interpretacji wyników pomiarów oraz korzystania z literatury fachowej. Zastosowanie spektrometrii mas i spektroskopii NMR wysuwa się na czoło szerokiego wachlarza technik analitycznych wykorzystywanych w trakcie pracy laboratoryjnej. Związane jest to z tematyką projektów realizowanych w ramach pracowni specjalizacyjnej, ale także prac magisterskich, a będących w ścisłym związku z aktualnie prowadzonymi badaniami w zespołach naukowych.

Data ostatniej modyfikacji: 2012-12-20 godzina: 00:00