Praktyki studenckie na Wydziale Chemii

2015-02-25
Studenci studiów I stopnia na kierunku chemia zobowiązani są odbyć trzytygodniowe praktyki zawodowe, które realizują najwcześniej po II roku, a najpóźniej do końca sesji poprawkowej III roku studiów:
  • Praktyka pedagogiczna realizowana w ramach dodatkowych kwalifikacji uprawniających do nauczania chemii jest równoważna praktyce zawodowej.
  • W związku z odbywaniem praktyki zawodowej studentowi nie przysługują na Uczelni żadne świadczenia finansowe ani rzeczowe.
  • Na pisemną prośbę studenta Dziekan może wyrazić zgodę na odbycie praktyki zawodowej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.
  • Spośród nauczycieli akademickich wydziału Dziekan powołuje opiekunów, którzy zobowiązani są do sprawowania nadzoru dydaktyczno-wychowawczego nad praktykami zawodowymi.
  • Przebieg praktyki i jej zaliczenie odbywa się zgodnie ramowym programem praktyki zawodowej. Praktyka zawodowa zaliczana jest na ocenę i przypisane jej są 3 punkty ECTS.

Szczegółowe zarządzenia i inne dokumenty związane z praktykami zawodowymi zostały umieszczone w dziale z plikami

Data ostatniej modyfikacji: 2015-02-25 godzina: 22:00